2014-11-11
Członkinie klubu jeździeckiego rozebrały się w szczytnym celu.....

Człon­ki­nie klubu jeź­dziec­kie­go z Wilt­shi­re ro­ze­bra­ły się w szczyt­nym celu. Za­po­zo­wa­ły do ka­len­da­rza "The Foxy Hun­ters" w samej bie­liź­nie. Pie­nią­dze ze­bra­ne ze sprze­da­ży ka­len­da­rza zo­sta­ną prze­ka­za­ne na zakup... he­li­kop­te­ra ra­tun­ko­we­go.

Panie wy­stą­pi­ły w bie­liź­nie, z jeź­dziec­ki­mi ak­ce­so­ria­mi ta­ki­mi jak baty, tocz­ki jeź­dziec­kie czy ka­mi­zel­ki. Wszyst­kie panie, któ­rym ro­bio­no zdję­cia w Wilt­shi­re, So­mer­set i Devon, są mo­del­ka­mi ama­tor­ka­mi. Nie­któ­re z nich pierw­szy raz w życiu wzię­ły udział w pro­fe­sjo­nal­nej sesji.

Ka­len­darz "The Foxy Hun­ters" jest wy­da­wa­ny od sze­ściu lat. Po­my­sło­daw­cą ini­cja­ty­wy zbie­ra­nia pie­nię­dzy na he­li­kop­te­ry ra­tun­ko­we jest fo­to­graf David Bet­te­rid­ge. Fo­to­gra­fu­jąc za­wo­dy jeź­dziec­kie, zdał sobie spra­wę z tego, iż jest to bar­dzo nie­bez­piecz­ny sport. Gdy jego zna­jo­my po wy­pad­ku zo­stał prze­trans­por­to­wa­ny he­li­kop­te­rem ra­tow­ni­czym do szpi­ta­la, Bet­te­rid­ge zro­zu­miał, iż nie­jed­no­krot­nie zdro­wie jeźdź­ców za­le­ży od szyb­kiej po­mo­cy me­dycz­nej.

Bio­rąc pod uwagę fakt, że szpi­ta­le nie dys­po­no­wa­ły wy­star­cza­ją­cą ilo­ścią he­li­kop­te­rów ra­tun­ko­wych, fo­to­graf zde­cy­do­wał się pod­jąć cha­ry­ta­tyw­ną ini­cja­ty­wę.

Co roku panie po­zwa­la­ją się sfo­to­gra­fo­wać w samej bie­liź­nie, a ze­bra­ne ze sprze­da­ży ka­len­da­rza pie­nią­dze tra­fia­ją do Wilt­shi­re Air Am­bu­lan­ce i Hamp­shi­re and IOW Air Am­bu­lan­ce na zakup spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu.

(jmr)